Alsike Klosterbys Vänner (f.d S:t Nicolai Ideella Förening)

Den 20 augusti 2009 bildades en vänförening (S:t Nicolai Ideella Förening), denna förening skall vara den organisation som skall äga projektet och att bygga Alsike Klosterby inom ramen för Vision 2025. Föreningen är stödförening till den ideella föreningen Helgeandsystrarna.

För att förtydliga föreningens engagemang föreslog styrelsen i maj 2016 att föreningen skulle byta namn från S:t Nicolai Ideella förening till ALSIKE KLOSTERBYS VÄNNER. I juni 2017 tog styrelsen beslut om den föreslagna namnändringen.
Föreningens uppgift är till för att insamla medel, samt att förvalta en fond för att bl.a. inköp av mark åt Helgeandsystrarna samt uppförande av behövliga byggnader på denna mark i form av gästhem och liknande byggnationer.

Din medverkan och Ditt engagemang är mycket viktigt alla människor i nöd som är i behov av stöd och hjälp för kortare eller längre tid
För att stödja detta projekt kan du bli medlem i föreningen och därigenom få en bra inblick i vad som händer och sker i projektets framåtskridande samt ett fint Medlemsbevis.
Föreningens medlemsavgifter går bl.a. till administration och kommunikation mellan föreningen och dess medlemmar samt framställning av marknadstjänster och produkter.
För att bli medlem i föreningen sätter man med fördel in 250:-(årsavgift) på föreningens plusgirokonto 53 13 13 - 5.

Vision 2025 har vuxit fram i bön och övertygelse om att Alsike kloster har en uppgift i vår region. Detta gör att vi med frimodighet och i Jesu namn ber om kraft att visionen skall kunna uppfyllas.

Styrelsen i Alsike Klosterbys Vänner (2018)
Sr Marianne Nordström, Alsike     systrarna@alsikekloster.org
Sr Karin Johansson, Alsike               systrarna@alsikekloster.org                                   
Jan-eric Jonsgården, Knivsta         jan-eric.jonsgarden@telia.com                  
Thérèse Silén, Östuna                        osthamragard@telia.com                  
Per Englund, Örebro,                         p.englund@swipnet.se
Christer Larsson, Sigtuna                clc@tele2.se
Mariette Manktelow, Uppsala     mm@florahistorika.se

Det är vi som bildade föreningen och som i dagsläget är dess styrelse, förutom styrelsen har föreningen följande ständigt adjungerade medlemmar:
  
Anders Johansson                             anders.a.johansson@svenskakyrkan.se
Nils Eric Åberg                                     aberg@email.com
Bengt Gustafsson, Jönköping     bengtocarin@hotmail.com

Login