Alsike Klosterbys Vänner

Den 20 augusti 2009 bildades en vänförening (S:t Nicolai Ideella Förening), denna förening skall vara den organisation som skall äga projektet och att bygga Alsike Klosterby inom ramen för Visionen, Föreningen är stödförening till den ideella föreningen Helgeandsystrarna.

För att förtydliga föreningens engagemang föreslog styrelsen i maj 2016 att föreningen skulle byta namn från S:t Nicolai Ideella förening till ALSIKE KLOSTERBYS VÄNNER. I juni 2017 tog styrelsen beslut om den föreslagna namnändringen.
Föreningens uppgift är till för att insamla medel, samt att förvalta en fond för att bl.a. inköp av mark åt Helgeandsystrarna samt uppförande av behövliga byggnader på denna mark i form av gästhem och liknande byggnationer.

Din medverkan och Ditt engagemang är mycket viktigt alla människor i nöd som är i behov av stöd och hjälp för kortare eller längre tid
För att stödja detta projekt kan du bli medlem i föreningen och därigenom få en bra inblick i vad som händer och sker i projektets framåtskridande samt ett fint Medlemsbevis.
Föreningens medlemsavgifter går bl.a. till administration och kommunikation mellan föreningen och dess medlemmar samt framställning av marknadstjänster och produkter.
För att bli medlem i föreningen sätter man med fördel in 250:-(årsavgift) på föreningens plusgirokonto 53 13 13 - 5.

Visionen har vuxit fram i bön och övertygelse om att Alsike kloster har en uppgift i vår region. Detta gör att vi med frimodighet och i Jesu namn ber om kraft att visionen skall kunna uppfyllas.

STYRELSE
Ordförande Jan-eric Jonsgården, tel: 0708 855775
Syster Karin
Syster Rose
Ledamot Hedvig Brander
Ledamot Per Englund
Ledamot Mariette Manktelow
Ledamot Jakob Tronêt
Suppleant Nils Åberg

ADJUNGERADE
Församlingspräst i Alsike
Richert von Koch - arkitekt, detaljplanefrågor
Lacka Linder - ekonomifrågor
Gösta Strömsteen - marknadsföring
Bengt Gustafsson - finansieringsfrågor

www.alsikeklosterby.se
Plusgirokonto 53 13 13 - 5

Login